1. ΕΚΔΟΣΗ -ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Κάθε προνομιακή κάρτα μέλους είναι και παραμένει ιδιοκτησία της εκδότριας εταιρίας Cento.
 Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική και απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο η μεταβίβαση της κάρτας σε τρίτους.

Ο κάτοχος δικαιούται να χρησιμοποιεί την κάρτα του στο Δίκτυο Καταστημάτων Cento πάντοτε μέσα στα πλαίσια που ορίζονται κάθε φορά από την εταιρία και γνωστοποιούνται στον κάτοχο.

 Η κάρτα μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική. Ο κάτοχος με την εμφάνιση της δεν μπορεί να  κάνει χρηματικές συναλλαγές, παρά μόνο να απολαύσει προνόμια, όπως εκάστοτε θα τίθενται και θα γνωστοποιούνται  απο την εταιρία. 

Μοναδική υποχρέωση του συμμετέχοντος προκειμένου να απολαύσει τα προνόμια του προγράμματος, 
εντός του δικτύου καταστημάτων της Cento, είναι η επίδειξη της προσωπικής προνομιακής κάρτας μέλους του.

 Για την εγγραφή του μέλους απαιτείται η καταχώρηση των στοιχείων του μέσω του ειδικού εντύπου που
 υπάρχει στα καταστήματα της εταιρίας. 

Σε καμία περίπτωση η κάρτα και το δικαίωμα έκπτωσης δεν μπορούν να αντικατασταθούν με χρήματα. 

Η κάρτα μπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής σε οποιοδήποτε κατάστημα της εταιρίας Cento. 

Τα προσωπικά στοιχεία του μέλους θα καταχωρηθούν σε αρχείο, η χρήση του οποίου θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της επικοινωνίας της εταιρίας με τα μέλη. 
Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα οφείλει να γνωστοποιεί στην εταιρία τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης ή του τηλεφώνου που έχει δηλώσει, είτε τηλεφωνικά, είτε γραπτά. Μέχρι την γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής, κάθε έγγραφο κοινοποιείται έγκυρα στην παλαιά διεύθυνση.

 H εταιρεία Cento διατηρεί το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του κατόχου της κάρτας αναφορικά με τα προνόμια και τις προωθητικές ενέργειες μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (sms) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου. 

Εάν ο κάτοχος της κάρτας μέλους δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει προωθητικό και ενημερωτικό υλικό, δύναται να το αναφέρει μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής ή προφορικής στο κατάστημα επικοινωνίας.

2. ΛΗΞΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η εταιρία  έχει το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία, την παρούσα σύμβαση με τον κάτοχο (ή και να απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση της κάρτας. 

Η κάρτα μέλους παρέχει στον κάτοχό της προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα προνομίων 
βρίσκεται σε ισχύ. Η εταιρία Cento διατηρεί κάθε δικαίωμα να μεταβάλει αυτό το χρονικό διάστημα κατά την διακριτική  της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή και να τερματίσει το πρόγραμμα προνομίων της.

Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στον κάτοχο με κάθε πρόσφορο μέσο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει αυτός δηλώσει στην παρούσα αίτηση του ή με ανάρτηση της οποιασδήποτε τροποποίησης εγγράφως εντός των καταστημάτων της εταιρίας. 

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εταιρία τροποποιήσει μέρος ή σύνολο των όρων του προγράμματος ή παύσει το πρόγραμμα προνομίων, ο συμμετέχων ουδεμία αξίωση ή απαίτηση διατηρεί κατά της εταιρίας, για οποιονδήποτε  λόγο εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της  εταιρίας.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα αναγνωρίζει ότι είναι ενήμερος για τα κάτωθι:
H εταιρία Cento διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του, προκειμένου να βελτιώσει τη διαχείριση του πελατολογίου της και να προωθήσει τα προϊόντα της. 

Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα δικαιούται να ανακαλέσει τη συναίνεσή του ή να διορθώσει ή να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του, κατόπιν ειδοποίησης προς το τμήμα MARKETING της εταιρείας (info@centofashion.com).
 
Με την αποδοχή των όρων χρήσης, ο συμμετέχων παρέχει τη συγκατάθεσή του στην εταιρία όπως χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα σύμφωνα με τα ανωτέρω και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης της.